Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

ANALIZNE METODE ZA DOLOČANJE PCDD/F ZA RAZVOJNE IN INDUSTRIJSKE NAMENE

Nosilec projekta: dr. Dušan Žigon
Odsek za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan


Razvoj analizne metode za določanje dioksinov bo služil kot podporna aktivnost celotnega projekta Termična izraba odpadkov in tako omogočal sprotno spremljanje emisijskih produktov iz sežigalnice. Eksperimentalno in razvojno delo bomo izvedli v Laboratoriju za organsko analitiko in v Centru za masno spektrometrijo v Odseku za znanosti o okolju na IJS. Izbobraževanje kadrov in uvajanje novih sodelavcev pa bo v okviru programa Termična izraba odpadkov dopolnilo raziskovalni in kadrovski potencial na najbolj zahtevnem področju organske analitike.
Projektna naloga obsega razvoj analizne metode za detekcijo in identifikacijo polikloriranih dibenzo dioksinov in furanov (PCDD/PCDF) v emisijskih produktih iz sežigalnice odpadkov in kontrolo izpustov iz pilotne in polindustrijske sežigalne naprave. Pri tem bomo optimizirali vse stopnje analitskega postopka (vzorčenje, ekstrakcija in čiščenje vzorca, separacija sorodnih organskih spojin, kvalitativna in kvantitativna dololočitev posameznih organskih spojin). Pri razvoju metode se bomo osredotočili na določanje sledov polikloriranih dibenzo dioksinov in furanov ter polikloriranih bifenilov (PCBs) v emisijskih produktih iz sežigalnice. Merjenje že zelo nizkih koncentracij tovrstnih organskih spojin je potrebno zaradi ekstremne toksičnosti polikloriranih organskih spojin, ki so dokazano kancerogene, mutagene in teratogene spojine.
Najboljšo analizno metodo za spremljanje PCDD/PCDF in PCBs bomo izbrali na osnovi preizkušanja različnih postopkov merjenja. Pri tem bomo optimizirali vse faze postopka vzorčenja dimnih plinov, čiščenja vzorca, ekstrakcije in koncentriranja polikloriranih organskih spojin, plinskokromatografske (GC) ločbe in masnospektrometrične (MS) detekcije. Preizkusili bomo nove načine obdelave vzorcev, GC-MS in GC-MS/MS detekcije, ki omogočajo hitrejšo in zanesljivejšo določitev polikloriranih organskih spojin v ppb in ppt koncentracijskem območju . Na ta način bomo izbrali, optimizirali in validirali analizno metodo za določanje dioksinov, furanov in PCB in jo uporabili za spremljanje in kontrolo emisijskih produktov kompleksnem matriksu dimnih plinov iz iz sežigalnice odpadkov.