Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

TERMIČNA IZRABA ODPADKOV

Nosilec projekta: dr. Andrej Stergaršek
Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo, Institut Jožef Stefan


Zanesljivo zmanjšanje emisij škodljivih plinov je nujen pogoj za varno obratovanje sežigalnice odpadkov in za njeno sprejemljivost v javnosti. Odpor lokalnih skupnosti je glavni razlog, da se pri nas sežig odpadkov uporablja le v minimalnem obsegu, čeprav je specifična emisija dioksinov enaka za sežigalnice, termoelektrarne na premog in dizel motorje (0,1 pg na kubični meter). Iz tega razloga smo se odločili razviti demonstracijsko enoto minimalne industrijske kapacitete (okoli 100 kg na uro), s katero bi lahko demonstrirali to tehnologijo vsem zainteresiranim strankam in informirali javnost o tehničnih in okoljskih lastnostih te tehnologije.

Največjo pozornost bomo usmerili v postopke čiščenja oziroma odstranjevanja trdoživih organskih onesnaževal. Pri termični izrabi odpadkov bomo pozornost usmerili v raziskave novih postopkov čiščenja dimnih plinov. Razvijali bomo vročo filtracijo dimnih plinov, pri čemer bomo filtrne medije uporabili tudi kot nosilce za katalizatorje, ki naj bi pospešili razkroj trdoživih organskih onesnaževal. Naslednje težišče raziskav bo fluidizirani sloj peska za zgorevanje, kjer bomo razvijali sistem, ki bo lahko obratoval pri 850 do 900°C; gre za stabilnost obratovanja (sintranje), katalitski vpliv dodatkov na proces zgorevanja in vpliv sestave peska na emisijo specifičnih onesnaževal (kloridi, sulfati). Za nadzor učinkovitosti procesov zgorevanja in čiščenja plinov bomo uvedli metodo določanja polikloriranih dibenzo dioksinov in furanov (PCDD in PCDF) in usposobili laboratorij za to delo. Odpadki, ki jih bomo procesirali, bodo izbrani industrijski odpadki, ki nastajajo pri različnih proizvodnih postopkih, pa tudi odpadna kontaminirana biomasa iz projektov Izraba termičnega rafinata pri čiščenju fosforne kisline in Termična izraba odpadkov. Posamezne rešitve bodo preizkušene pilotnih napravah za predelavo odpadkov in na demonstracijski napravi za termično izrabo odpadkov, ki ima že kapaciteto male industrijske naprave. Ta naprava je pomembna za izvedbo naslednjih nalog:
a) razvoj tehnoloških parametrov za konkretne odpadke za potrditev tehnologije zaradi izdelave ali nakupa ustrezne industrijske naprave in
b) demonstracija tehnologije, predvsem uspešnosti čiščenja plinov zaradi informiranja javnosti, oblasti in potencialnih naročnikov.

Sodelujoče organizacije: