Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

IZRABA TERMIČNEGA RAFINATA PRI ČIŠČENJU FOSFORNE KISLINE

Nosilec projekta: prof. dr. Viktor Grilc
Kemijski inštitut


V predlaganem projektu razvijamo sistematične pristope k preprečevanju oz. zmanjševanju industrijskega onesnaževanja na izvoru. Nastajanje odpadkov in emisij bomo v izbranih primerih industrij preprečevali s sledečimi ukrepi: - z zamenjavo sedanjih proizvodov z novimi, okoljsko prijaznejšimi proizvodi, - zamenjavo kritičnih surovin, - z zamenjavo kritičnih tehnologij oz. njenih sestavin (delov procesa , operacij in naprav), - z notranjo reciklažo odpadnih tokov in z zunajo reciklažo odpadnih tokov. V slučajih, ko se tudi po uvajanju navedenih ukrepov pojavijo odpadki, ki imajo določen nevarnostni potencial za okolje, bomo razvijali tudi postopke obdelave za zmanjšanje njihove nevarnosti pri odlaganju. Ti postopki bodo mehanski (za zmanjšanje količine ali volumna), kemični (za razstrupitev), pri termičnih in biloških procesih obdelave, ki se bodo izvalaji v drugih projektih centra CO pa bomo sodelovali pri karakterizaciji vhodnih in izhodnih materialov.
Delo poteka v treh fazah:

  1. Opredelitev instrumentov za merjenje trajnostnosti oz. čistosti tehnologij in izdelkov ter vplivov odpadkov na okolje
  2. Razvoj prednostnega postopka oz.odpadka za obravnavo (iz kemične in farmacevtske ind.), opredelitev alternativ in preskus obetavnejših, optimiranje najboljše
  3. Dokumentiranje tehnologije, priprava in izvedba pilotnih poskusov, izdelava tehnoloških podlaga za projektiranje industrijskih procesov

 

Sodelujoče organizacije: