Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

EKOREMEDIACIJSKI POTENCIAL LJUBLJANSKEGA BARJA KOT NARAVNE ČISTILNE NAPRAVE ZA TLA IN VODO

Nosilka projekta: izr. prof. dr. Ines Mandić Mulec
Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta


Proučili bomo vpliv kmetijstva in onesnažil (kanalizacija, odplake) na ekoremediacijski potencial močvirskih tal z različno vsebnostjo organske in mineralne snovi. Osredotočili se bomo na aktivnost in strukturo mikrobnih združb kot bioindikatorjev okoljskih sprememb. Izdelali bomo metodologijo vzorčenja, meritev mikrobne aktivnosti in molekularnega monitoringa mikrobnih združb. Izvedli bomo študije na eksperimentalnem polju na Ljubljanskem barju in v laboratoriju (napr. mikrokozmos). Določali bomo koncentracijo nitrata in fosfata in spremljali bomo emisije toplogrednih plinov (CO2, N2O, CH4), sledili spremembam strukture mikrobne združbe z T-RFLP. Predpostavljamo, da prisotnost onesnažil in kmetijska dejavnost vplivata na aktivnost/strukturo mikrobne združbe in s tem na celokupen ekoremediacijski potencial močvirskih tal (t.j. uravnavanje koncentracij NO3, PO4 v površinskih vodah in podtalnici). Rezultati dobljeni v mikrokozmosu bodo osnova za bodočo rabo šoti podobnih substratov in mikrobnih združb iz šote v umetnih mokroščih in čistilnih napravah.

Sodelujoče organizacije: