Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

REMEDIACIJA S SVINCEM, CINKOM IN KADMIJEM ONESNAŽENIH TAL NA PODROČJU CELJA

Nosilec projekta: mag. Marko Zupan
Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta


V Sloveniji je več področij kritično onesnaženih s toksičnimi kovinami, kot so kadmij, svinec, cink in živo srebro (Celje, Mežica, Idrija…). V predlaganem projektu se bomo osredotočili na remediacijo s svincem, cinkom in kadmijem onesnaženih tal na območju Celja, kjer je več kot 6000 ha zemljišč onesnaženih s svincem (do 600 mg/kg), cinkom (do 3010 mg/kg) in kadmijem (do 20 mg/kg), od tega je okoli 2200 ha kmetijskih zemljišč. Za ohranitev tal kot ne-obnovljivega naravnega vira je pomembno, da uporabljamo tlom “prijazne” metode remediacije, posebno na kmetijskih površinah. Za remediacijo s težkimi kovinami onesnaženih tal obstaja več metod, vseeno pa danes še nimamo metode, ki bi dajala zadovoljive rezultate za vse vrste onesnaženja in talne tipe. Določevali bomo učinkovitost metode z naborom testov za oceno tveganja ter vpliv na kakovost tal: npr. strukturo, mikrobno aktivnost (respiracijski testi). Preverili bomo večino razpoložljivih “prijaznih “metod - solidifikacijo/ stabilizacijo, ekoremediacijo, vitrifikacijo, pranje tal in fitoekstrakcijo.
V projektu bomo izdelali bazo podatkov o onesnaženosti tal v Metni občini Celje vključno z oceno tveganja zaradi biodostopnosti kovin, izvedli laboratorijske simulacije znanih metod remediacije in tako določili njihovo uporabnost za posamezna mesta in vrste onesnaženja, določili matematično zvezo med lastnostmi tal in biodostopnostjo kovin, izdelali protokol navodil za uporabo niza testov biodosegljivosti v tleh in izvedli poljski poskus na izbranem terenu.

Sodelujoče organizacije: