Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

ZAŠČITA VIROV IN KONDICIONIRANJE PITNE VODE

Nosilec projekta: prof. dr. Danijel Vrhovšek
LIMNOS


V projektu predlagamo uporabo različnih ekoremediacijskih (ERM) metod kot preventivno zaščito na vodozbirnih območjih in kondicioniranje pitne vode. Uporaba ERM metod v ta namen je tako v svetu in pri nas novost v znanstvenem smislu, čeprav gre za uporabo naravnih sistemov, ki jih je človeštvo bolj ali manj zavestno uporabljalo že od nekdaj. PZ modelnimi in pilotnimi preizkusi bodo tako določene optimalne rešitve za odstranjevanje oz. zmanjševanje različnih onesnaževal iz virov emisij v postopkih preventivne zaščite in kondicioniranja pitne vode, ob prilagajanju oblik in dimenzij, kombinacij različnih substratov in rastlin.
ERM so bioinženirske metode gradnje, ki kombinirajo rastline z anorganskim materialom, za pridobitev živih, delujočih sistemov, s katerimi izboljšamo kvaliteo vode – čiščenje vode, kondicioniramo pitno vodo, zadržujemo vodo v sistemu (bogatenje podtalnice, blažitev poplav), preprečujemo erozijo – utrjevanje bregov, kontroliramo nastajanje in odnos sedimenta in drugih onesnaževal, ter zagotavljamo habitat. Posamezni projekti pa lahko zajemajo širok razpon dejavnosti, med katere sodijo: vzpostavitev sonaravnih močvirij s površinskim in podpovršinskim tokom vode in rastlinskih čistilnih naprav za čiščenje različnih vrst odpadne vode pred njenim vtokom v vodotok, obnova vegetacije (puferske zone / blažilna območja) na rečnih bregovih (revitalizacija struge) za povečanje samočistilne funkcije vodotoka in preprečevanje erozije, prilagoditve in razgibanje kanalizirane struge z vključitvijo stranskih rokavov, tolmunov, brzic, škrlin, meandrov, prodnega nanosa zasadnje struge z vodnimi rastlinami, ravno tako za povečanje samočistilne funkcije vodotoka, zadrževanja vode in umiritve toka in vgradnja različnih manjših naravnih zajezitev in akumulacij, kot so kali in lagune, za zadrževanje vode s samočistilno funkcijo in možnostjo uporabe vode za namakanje, napajanje živine itd. Cilj naloge je ekološko in ekonomsko ovrednotiti delovanje in uporabnost različnih izvedb ekoremediacijskih sistemov in metod za za zaščito virov pitne vode in kondicioniranje pitne vode.

Sodelujoče organizacije: