Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

NOVE BIOLOŠKE METODE ZA DETEKCIJO GENOTOKSIČNOSTI EFLUENTOV ČISTILNIH NAPRAV

Nosilka projekta: dr. Metka Filipič
Nacionalni inštitut za biologijo


Potencialne in dejanske akutne negativne učinke kemičnih snovi, ki pridejo v naravne ekosisteme, ugotavljamo z raznovrstnimi testi strupenosti. V okviru projekta bomo razvili toksikološki test, ki bo temeljil na merjenju sprememb porabe kisika ob izpostavitvi testnih organizmov toksikantom. Vodne organizme bomo izpostavili toksičnim snovem in z uporabo mikrorespirometra na dvojni pretok in spremljali spremembo porabe kisika, ki jo ta izpostavitev povzroči. Vsako odstopanje od normalne (ničelne) vrednosti kaže na spremenjene metabolne potrebe (stres) ali pa na poškodbe v dihalnem sistemu. Kot dopolnitev metode bomo merili tudi metabolni potencial organizmov, s pomočjo katerega bomo določili razmerje ETS/R.
Za ugotavljanje genotoksičnosti bomo uporabili kombinacijo standardnega bakterijskega testa (bakterijski test povratnih mutacij - Ames test (DIN 38412) ali test za detekcijo poškodb DNA - SOS/umu test (DIN 38415; ISO/DIS 13829 (2000)) in testa s celicami človeškega izvora (celice človeškega hepatoma HepG2), ki ga bomo ustrezno prilagodili za testiranje vzorcev efluentov. Genotoksično aktivnost bomo določali s spremljanjem povzročanja poškodb DNA s testom komet (elektroforeza posamezne celice), ki je nova zelo občutljiva metoda ugotavljanja genotoksičnosti. Test komet s HepG2 celicami smo v našem laboratoriju uspešno vpeljali za raziskave delovanja nizkih doz nekaterih okoljskih kontaminantov ter modificirali za raziskave genotoksičnosti površinskih vod. Vzporedno bomo razvili in vitro celični testni sistem, ki bo temeljil na genetsko spremenjenih sesalskih celicah, ki bodo izrazile reporterski gen (npr. luciferazo ali zeleni fluorescentni protein), kot odziv na poškodbo DNA, ki ga bo možno meriti spektrofluorimentrično oziroma luminometrično in bo zaradi svoje enostavnosti za izvedbo uporaben za hitro rutinsko detekcijo genotoksičnosti.

Sodelujoče organizacije: