Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

Univerza v Mariboru

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj

Laboratorij za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj je sestavni del Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru. Ustanovljen je bil leta 1981. Raziskovalna skupina laboratorija: vodja laboratorija, profesor dr. Peter Glavič, docentka, dr. Majda Krajnc, višji predavatelj, dr. Janez Petek, štirje asistenti in dva mlada raziskovalca. Pod vodstvom profesorja dr. Zdravka Kravanje deluje v okviru laboratorija za optimiranje raziskovalna skupina, v kateri so zaposleni docentka, dr. Zorka Novak-Pintarič in dva raziskovalca.
Raziskovalna skupina laboratorija za procesno sistemsko tehniko in trajnostni razvoj razvija in izpopolnjuje znanja na naslednjih področjih (v oklepajih je navedena programska oprema):

 • modeliranje, simuliranje in optimiranje procesov; razpolaga s programskimi paketi za simulacijo osnovnih operacij in kontinuirnega obratovanja celotnih procesov (ASPEN PLUS, HYSIS in SUPER PRO DESIGNER); banke podatkov obsegajo fizikalne lastnosti preko 700 kemijskih komponent; za komponente, ki jih v banki ni, se te lastnosti po posebnih metodah ocenijo;
 • energetske integracije procesov z zniževanjem porabe energije v procesu (SUPERTARGET);
 • načrtovanje procesov in procesne energetike s kogeneracijo;
 • zniževanje onesnaženosti okolja z donosnimi posegi v proizvodni proces (spreminjanje reakcij in separacij, notranji in zunanji obtoki, omrežja toplotnih prenosnikov);
 • optimiranje šaržnih procesov (programski paketi za simulacijo šaržnega obratovanja posameznih procesnih enot, DYFLO); (program za simulacijo šaržnega obratovanja destilacijske kolone, BATCHDIST);
 • tehniške ekonomike, vrednotenje in optimiranje načrtov (PLADE);
 • simultano optimiranje snovnih, energetskih in kapitalskih tokov v procesu (GAMS);
 • merjenje kinetike in termodinamike kemijskih reakcij z reakcijskim kalorimetrom;
 • merjenje pretokov tekočin;
 • izobraževanje na področju reakcijske tehnike, načrtovanja procesov, procesnih bilanc, dinamike procesov,optimiranja in integriranja procesov, toplotne integracije, gradiv, ekološke tehnologije, računalništva v kemijski tehniki;
 • pisanje programske opreme za kemijsko tehniko ter
 • svetovanje na področju kemijske tehnike in procesnih tehnologij.

Raziskovalna skupina sodeluje v skupini ''Computer Aided Process Engineering'' (CAPE) Evropske zveze za kemijsko tehniko (EFCE) in več projektih Evropske komisije (PURE), čistejši proizvodnji (NATO) in programski opremi (EUREKA) Razvija opremo s področja načrtovanja, vodenja in optimiranja procesov, ki služi kemijski in procesni industriji in malim in srednje velikim podjetjem.
Vlade industrijsko razvitih držav so ustanovile in financirale centre za čistejšo proizvodnjo. Ustanovili smo podjetje za prenos znanja (spin-off) STENG armature d.o.o. in ga kasneje organizirali kot STENG - nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o., ki raziskovalne dosežke na področju čistejše proizvodnje prenaša iz univerze v slovensko industrijo. Takšna proizvodnja je preventivna, integralna in kontinuirana strategija zmanjševanja odpadkov in emisij. V zadnjem času so njegovi strokovnjaki izvedli številne projekte čistejše proizvodnje in racionalne rabe energije.

Kontakta oseba:

Vodja Laboratorija: Prof. dr. Peter Glavič
Naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, SI-2000 Maribor, Smetanova 17
Tel.: 02 22 94 451
041 409 611
Fax.: 02 2527 774
e-mail: glavic@uni-mb.si