Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

UNIVERZA V LJUBLJANI


BIOTEHNIŠKA FAKULTETA

Oddelek za agronomijo,
Center za pedologijo in varstvo okolja

Center za pedologijo in varstvo okolja (CPVO) deluje pedagoško-raziskovalno kot katedra Oddelka za agronomijo, Biotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani, ter kot Center raziskovalno in strokovno pri izvajanju različnih projektov na področju kmetijstva, gozdarstva, urejanja prostora s ciljem trajnostne rabe naravnih virov.

Ima dva profesorja, dva docenta, predavatelja, tri asistente, štiri strokovne svetnike, višjega strokovnega sodelavca in pet tehniških sodelavcev.

Center za pedologijo in varstvo okolja ima lastni analitski laboratorij in infrastrukturo za izvajanje raziskav in izobraževanja na različnih nivojih: laboratorijski modeli, raziskave v rastnih komorah, mikrokosm kolonah in rastlinjakih ter pilotni poljski poskusi. Center za pedologijo in varstvo okolja je član mreže raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani v okviru katerega deluje Center za talni informacijski sistem Slovenije, ki lahko zagotavlja podatke o vrsti in razprostranjenosti tal v Sloveniji ter njihovih kakovosti.

Področja dela CPVO so naslednja:

 • Tla kot naravni vir.
 • Kroženje hranil v sitemu tla, talna voda, rastlina. 
 • Rodovitnost tal. 
 • Vrednotenje pridelovalnega potenciala tal. 
 • Primernost tal za različne rabe. 
 • Presoja vplivov na okolje. 
 • Monitoringi: ugotavljanje onesnaženosti tal z organskimi in anorganskimi onesnažili na nivoju države oziroma uporabnikov. 
 • Remediacija tal. 
 • Kompostiranje. 
 • Usoda organskih in anorganskih onesnažil v okolju. 
 • Talna mikrobna ekologija. 
 • Talni informacijski sistem
 • Pedološki laboratorij.

Kontaktne osebe v okviru Centra odličnosti:

prof. dr. Franc Lobnik, nosilec projektnega sklopa RR2 
e-pošta: franc.lobnik@bf.uni-lj.si
spletna stran:  www.bf.uni-lj.si/cpvo

mag. Marko Zupan, vodja podprojekta RR2.3 
e-pošta: marko.zupan@bf.uni-lj.si
spletna stran: www.bf.uni-lj.si/cpvo

dr. Metka Suhadolc, vodja podprojekta RR2.2
e-pošta: metka.suhadolc@bf.uni-lj.si
spletna stran: www.bf.uni-lj.si/cpvo


Oddelek za živilstvo,
Katedra za mikrobiologijo


Vključuje 5 doktorjev znanosti, 2 znanstveni sodelavki, tehnično sodelavko, 4 podiplomske študente in več dodiplomskih študentov.

Proučujemo vpliv različnih fizikalno kemijskih dejavnikov na aktivnost in strukturo mikrobnih združb (bakterije, arheje, virusi), pomembnih pri transformacijah snovi in energije v talnih in vodnih ekosistemih. Geomikrobiološke procese, denitrifikacijo, nitrifikacijo, metanogenezo, metilotrofijo, ki vplivajo na produkcijo toplogrednih plinov, proučujemo v naravnih okoljih in v laboratoriju na modelnih sistemih. Pri svojem delu uporabljamo klasične mikrobiološke in analitske metode ter nove molekularne pristope ( kloniranje, PCR, sekvenciranje, DGGE, T-RFLP) vključno z in silico analizami dobljenih sekvenc. Pomemben del temeljnih in aplikativnih raziskav predstavlja proučevanja čiščenja odpadnih voda, bremenjenih z viški dušikovih spojin.

V okviru centra odličnosti bomo poleg vrednotenja ekoremediacijskega potenciala šotnih tal za čiščenje odpadnih voda nudili ostalim partnerjem tudi mikrobiološko analitsko podporo pri njihovih raziskavah in pri vrednotenju tehnoloških procesov. Poleg tega bomo tudi razvijali nove analitske metode za določanje strukture, sestave in aktivnosti mikrobnih združb, ki bi potencialno lahko bile uporabne pri monitoringu okoljskih sprememb. 

e-pošta: ines.mandic@bf.uni-lj.si 


Oddelek za biologijo
Katedra za molekularno genetiko in mikrobiologijo
 

Delovna skupina za mikrobiologijo v oviru Katedre za molekularno genetiko in mikrobiologijo vključuje 2 doktorja znanosti, dva magistra, tehnično sodelavko, 5 podiplomskih študentov in več dodiplomskih študentov.

Proučujemo predvsem ekstremofilne glive, ki naseljujejo izjemno slana okolja (hiperslana voda solin in slanih jezer) in izjemno hladna okolja Arktike (ledeniški in morski led, morska voda). Raziskave ekstremofilnih gliv potekajo v naslednjih smereh: izolacija, identifikacija in taksonomija, filogenija, ekologija ter proučevanje adaptacij na znižano vodno aktivnost na biokemijskem in molekularnem nivoju. Med halofilne/kserofilne/psihrofilne glive se uvrščajo melanizirane črne kvasovke in njim sorodne vrste iz rodu Cladosporium, vrste iz rodov Wallemia, Aspergillus, Eurotium, Penicillium, Emericella, in različne nemelanizirane kvasovke. Raziskave so pomembne za razumevanje sposobnosti prilagajanja teh gliv na ekstremne razmere v okolju in za odkrivanje potencialno uporabnih snovi v biotehnologiji.
Raziskovalno se vključujemo tudi v področje medicine s proučevanjem gliv, ki povzročajo kronični posttravmatski osteitis, in proučevanjem antibakterijskega delovanja ekskreta ličink muhe (Lucilia sericata), uporabljane v biokirurgiji kroničnih ran.
V okviru bakteriologije proučujemo določene skupine ekološko pomembnih bakterij, kot so sulfat reducirajoče bakterije iz črevesa mokrice (Porcellio scaber), bakterije v rizosferi in bakterije, ki naseljujejo ledeniški led.

V okviru centra odličnosti bomo proučevali kultivabilne halotolerantne in halofilne evkariontske mikroorganizme izolirane iz naravnega hiperslanega okolja solin v Sečovljah. Poudarek bomo namenili tistim, ki se posebno odlikujejo po tolerantnosti na izrazita nihanja v slanosti. Le-te bomo selektivno obogatili in jih uporabili kot mikrobni inokulum v čistilnih napravah, podvrženih nihanjem v slanosti zaradi nenadnega priliva morske vode ali drugih dejavnikov. Proučevali bomo njihovo zmožnost razgradnje odpadnih snovi pri povišani slanosti in povezavo že obstoječe, halotolerantne mikrobne združbe čistilnih naprav z na novo vnešenimi solinskimi organizmi.

Oprema: Laboratoriji so opremljeni za gojenje gliv ter aerobnih in anaerobnih bakterij (anaerobni lonci, anaerobna komora, topla in hladna komora ter inkubatorji za gojenje pri različnih temperaturah), za molekularnobiološke tehnike (DNA sekvenator, naprava za PCR, UV-VIS spektrofotometer, elektroforeze za analizo DNA in proteinov, UV sistem za dokumentacijo gelov, centrifuge), za shranjevanje mikroorganizmov (zamrzovalna skrinja –80°C, tekoči dušik), mikroskop.

Sodelovanja:

Domača

 • Laboratorij za biotehnologijo, Kemijski inštitut
 • Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta 
 • Travmatološka klinika, Klinični center, Ljubljana 
 • Katedra za zoologijo, Oddelek za biologijo 
 • Sekvenca d.o.o.

Tuja

 • CBS, Utrecht, Nizozemska
 • Hebrew University of Jerusalem, Izrael 
 • Referenčni laboratorij za anaerobe, Cardiff, Velika Britanija 
 • Tehnična univerza, Inštitut za biotehnologijo, Lyngby, Danska 
 • Univerza v Oldenburgu, Geomikrobiološki inštitut, Oldenburg, Nemčija 
 • Tehnična univerza v Lizboni, Lizbona, Portugalska

Kontaktna oseba: 

dr. Nina Gunde Cimerman 
e-pošta: nina.gunde-cimerman@bf.uni-lj.si
MEDICINSKA FAKULTETA, INŠTITUT ZA BIOKEMIJO

e-pošta: ana.plemenitas@mf.uni-lj.si