Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

INSTITUT JOŽEF STEFAN

Odsek za znanosti o okolju (OO-2)

Multidisciplinartne raziskave Odseka za znanosti o okolju se osredotočajo na prepletanje fizikalnih, kemijskih in bioloških procesov, ki oblikujejo naše okolje, na človeka in njegove dejavnosti. Zato posvečamo pozornost predvsem trem sklopom raziskav: razvoju, optimizaciji in validaciji analiznih metod, študiju biogeokemijkih procesov, zaradi katerih pride do pretoka in transformacij snovi v naravi, in oceni vplivov na okolje ter oceni tveganja za zdravje ljudi in okolja zaradi človekovih posegov v naravo. Pomemben del temeljnih in aplikativnih raziskav Odseka izvaja Center za masno spektrometrijo; del odseka je tudi Ekološki laboratorij z mobilno enoto.                                                                                                   
Vloga odseka v Centru odličnosti je – poleg koordinacije delovanja Centra – predvsem razvoj novih analiznih metod za določanje ostankov farmacevtskih preparatov in sredstev za osebno nego ter metod za določanje dioksinov in furanov v okolju. Poleg tega Odsek v okviru več raziskovalnih projektov Centra nudi analitsko podporo ostalim partnerjem pri določanju koncentracij kovin in organskih substanc, ki se pojavljajo v okolju in na različnih stopnjah tehnoloških procesov, ter pri sledenju procesov presnove in razgradnje na osnovi izotopske sestave posameznih spojin. Pri tem se opiramo na instrumentalno bazo odseka, ki jo nadgrajujemo tudi iz sredstev Centra odličnosti

e-pošta: milena.horvat@ijs.si

Odsek za anorgansko kemijo in tehnologijo

e-pošta: andrej.stergarsek@ijs.si

 

Odsek za biokemijo

e-pošta: dusan.turk@ijs.si